Algemene Voorwaarden

 • Aanmelding en inschrijving op de site zijn gratis en zonder verplichtingen. Fincare Solutions houdt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren of inschrijvingen te verwijderen.
 • Een deelnemer kan door Fincare Solutions worden uitgesloten van volgende groepsaankopen indien de deelnemer bijvoorbeeld onvoldoende en/of onjuiste informatie verstrekt om een goede dienstverlening door Fincare Solutions mogelijk te maken. Uitsluitend ter beoordeling van Fincare Solutions.
 • Door deelname bevestigt de deelnemer dat deelnemer ouder is dan 18 jaar, een vaste woon- en verblijfplaats heeft in Nederland of is een rechtspersoon die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat Fincare Solutions per e-mail en/of telefonisch, indien telefoonnummer is ingevuld, contact met deelnemer op mag nemen m.b.t. de Collectieve Energiedeal en overige acties vanuit Fincare Solutions.
 • Fincare Solutions geeft geen garanties over het te besparen bedrag, omdat besparingen afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van de deelnemer. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Tussen Leverancier en deelnemer komt een overeenkomst tot stand tot levering en/of afname van een product en/of dienst door Deelnemer van de Leverancier, indien Deelnemer een aanbod van een Leverancier accepteert. Fincare Solutions faciliteert alleen en is hierin geen partij.
 • Fincare Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen de deelnemer en de leverancier die mogelijk voortkomt uit de Collectieve Energiedeal. Dit geldt dus ook voor de geboden tarieven en de eventuele indexering daarvan. Deze details zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van de winnende leverancier die de deelnemer zal accepteren voordat de deelnemer het contract met winnende Leverancier aangaat.
 • De deelnemer geeft toestemming om na ontvangst van het persoonlijk aanbod door desbetreffende leverancier gebeld te worden om eventuele vragen van de deelnemer te beantwoorden of onduidelijkheden te verhelderen.
 • Door aanmelding erkent de deelnemer deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
 • De deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie juist is en indien er wijzigingen plaatsvinden in zijn gegevens, deze per ommegaande schriftelijk worden doorgegeven aan Fincare Solutions en, indien de Leverancier reeds aan Deelnemer bekend is gemaakt, tevens aan die Leverancier.
 • De deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie juist is en indien er wijzigingen plaatsvinden in zijn gegevens, deze per ommegaande schriftelijk worden doorgegeven aan Fincare Solutions en, indien de Leverancier reeds aan Deelnemer bekend is gemaakt, tevens aan die Leverancier.
 • Fincare Solutions is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de leverancier.
 • Indien door verhuizing de deelnemer de uitkomst van de Collectieve Energiedeal wil meenemen naar een andere regio kan Fincare Solutions niet garanderen dat de leverancier daar dezelfde condities kan bieden zoals die in de veiling tot stand zijn gekomen.
 • Gezien de aan internet eigen technische kenmerken is het niet mogelijk een onderbreking van de toegang tot de Site wegens onderhoud, een vertraging in de overdracht van informatie of een defect aan de server van Fincare Solutions uit te sluiten en kan de deelnemer daar geen rechten aan ontlenen.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Fincare Solutions kan eenzijdig zonder opgaaf van reden de voorwaarden wijzigen en/of intrekken. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via een algemene kennisgeving op de Website van Fincare Solutionsen treden na kennisgeving direct in werking en gelden voor alle Deelnemers.
 • Indien u opmerkingen of klachten heeft over de collectieve energiedeal georganiseerd door Fincare Solutions, dan kunt u deze mailen naar: support@fincaresolutions.nl